ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА HTTP://SENSI.BG

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта http://sensi.bg и да сключвате договори с “СЕНСИ-АС” ООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


Дата на актуализация: 24 май 2018

 

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

От изключителна важно значение за “СЕНСИ-АС” ООД е Вашата лична неприкосновеност. В тази връзка настоящата Политика за сигурност има за цел да разкрие какви лични данни събираме за Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.
С цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством сайта HTTP://SENSI.BG (“Сайта”), “СЕНСИ-АС” ООД („Ние“), ЕИК: 200093469 със седалище и адрес на управление: с. Пролеша, ул. „Любен Каравелов“ 50, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

“СЕНСИ-АС” ООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на Сайта и закупуването на предлаганите от нас продукти. При обработването на лични данни “СЕНСИ-АС” ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти, партньори и потребители на сайта HTTP://SENSI.BG e от първостепенно значение.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни Ние обработваме:

Във връзка с предоставяне Услугите на Сайта и сключване и изпълнение на договори НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

 • физически лица, ползватели на Сайта без регистрация.
 • физически лица, ползватели на Сайта с регистрация.
 • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към “СЕНСИ-АС” ООД.
 • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция, отправена към “СЕНСИ-АС” ООД.
 • физически лица, с които Ние сключваме договори – наши служители, клиенти, партньори и др.

II. Лични данни, които обработваме:

Невъзможно е да предоставим Услугите на Сайта и да сключим и изпълним на договор с Вас, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да бъде сключен и изпълнен съответния договор. Това са доста простички неща като:

 • три имена,
 • адрес за кореспонденция,
 • имейл адрес,
 • телефон,
 • факс,
 • адрес,
 • пощенски код.

По отношение на нашите служители събираме и допълнителна информация, включваща данни от лична карта, ЕГН, личен мобилен телефон, банкова информация, данни за здравословно състояние, с цел изпълнение на сключените с тях трудови договори.

На следващо място, с цел отговор на запитвания, искания и рекламации, отправени в комуникация към “СЕНСИ-АС” ООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на “СЕНСИ-АС” ООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Нашият сайт HTTP://SENSI.BG дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нов