Терминология 2017-12-10T20:58:17+00:00

Партньори –

търговски дружества, с които е сключило договори за партньорство при ползване на услугите и/или продуктите.

Услуга-

Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на ваучери, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

Профил –

елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

Клиент –

физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ.

Документ –

настоящите общи условия. Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия/съобщения –

понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани от страна на www.sensi.bg с определен период от време, без обвързване на www.sensi.bg с предоставената информация.

Транзакция –

събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери, от страна на Продавача към КЛИЕНТ .

 

СТРАНИ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се определят условията и редът за ползване на уебсайт www.sensi.bg наричан оттук нататък „САЙТЪТ“, както и условията за електронна търговия, извършвана чрез САЙТА.

Чл.2. Страни по настоящите общи условия са:

1. “А%Т” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Адам Микевич” 1, ЕИК BG …….., представлявано от Александър Стоянов, официален дистрибутор на марките в сайта, наричано по-нататък ПРОДАВАЧ и

2. Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило изрично с настоящите Общи условия и ползващо САЙТА за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано оттук нататък КЛИЕНТ.

ПРЕДМЕТ

Чл. 3. Продавачът предоставя на Клиентакаталог с оферти за покупка на стоки, а Потребителят има възможност да закупува предлаганите в САЙТА стоки чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени изисквания за конкретните стоки.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4.1. Този Документ определя общите условия, при които Клиентът може да използва Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, в случай че не е налично друго валидно споразумение между Продавача и Клиента.

Чл. 4.2. Използването, включително, но не само,на достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

Чл. 4.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.sensi.bg

Чл. 4.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Продавача или всяко друго лице с което Продавача има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 5.1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба” през САЙТА и натискане на бутон „Потвърждавате ли поръчката” с положителен отговор, Клиентътизвършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл. 5.2. ПРОДАВАЧЪТ незабавно потвърждава получаването на изявлението по ал. 1, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данните за кореспонденция с Продавача и текста или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

Чл. 5.3. Ако Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

Чл. 5.3.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Продавача предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Продавача (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Продавача.

Чл. 5.3.2. Продавачът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

Чл. 5.3.3. Той / Тя може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

Чл. 5.4. Клиентът може отново по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

Чл. 5.5. За да упражни правото, описано в чл. 5.3,Клиентът може да се свърже с Продавача или да използва интернет връзките, които е получил от Продавача за тази цел.

Чл. 5.6. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Продавача.

Чл. 5.7. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Продавача и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Продавачът ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

Чл. 5.8. Интернет страницата е адресирана само към Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Продавача, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Клиенти с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

Промени в Общите условия

Чл. 6.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача.

Чл. 6.2. При извършване на промени в Общите условия, Продавачът се задължава да изложи на видно място на САЙТА препратка (линк), през която са достъпни изменените Общи условия.

Чл. 6.3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 7.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Продавача или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Продавача притежава разрешение за ползване.

Чл. 7.2. Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на www.sensi.bg включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън www.sensi.bg, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Продавача.

Чл. 7.3. Всяко Съдържание, до което Клиентът има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Продавача и Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Продавача към въпросното съдържание за използването му.

Чл. 7.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

Чл. 7.5. Ако Продавача даде на Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Продавача на дадения Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

Чл. 7.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Продавача и / или служителя на Продавача, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

Чл. 7.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

КОНТАКТ

Чл. 8.1. Продавачът публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.

Чл. 8.2. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до www.sensi.bg се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от Продавача по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

Чл. 8.3. Продавачът си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

Брошури, известия и съобщения

Чл. 9.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от Продавача.

Чл. 9.2. Цялата информация получена от Клиента с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от Продавача в рамките поставени от политиката на поверителност.

Чл. 9.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Клиента може да бъде направен по всяко време:

Чл. 9.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие.

Чл. 9.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и/или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.

Чл. 9.3.3. Чрез свързване с Продавача според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

Чл. 9.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

Чл. 9.5. Продавачът си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиента, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Продавача или допълнително известие.

Чл. 9.6. Продавачът няма да включва в Брошурите и/или Известията към Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Продавача по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.

Чл. 9.7. Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Продавача за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 10:00 до 19:00 ч. от понеделник до петък) на телефон 0885 300 105.

Политика на поверителност

Чл. 10.1. Продавачът събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Клиента за следните цели:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section-bootstrap_0 unique_id=“1kig9bl9″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%7D%7D%7D“][ffb_list_1 unique_id=“1kiikja0″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%223-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%224-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%225-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text“]Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен ваучер;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на ваучер;
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text“]Осигуряване на достъп до услуги;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 3-|-list-item list-item one-text item-text“]Изпращане на Брошури и/или Известия само по електронен път;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 3-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 4-|-list-item list-item one-text item-text“]Контактуване с Клиент с неговото доброволно съгласие;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 4-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 5-|-list-item list-item one-text item-text“]Контактуване, свързано с:
– Обслужване на клиенти;
– Статистически цели.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 5-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kij0qf0″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Ние не събираме и не използваме данни за банкови карти, както и автентикационни картови данни. Тези данни се изискват, събират и съхраняват от ОББ (Обединена българска банка), която обработва плащанията, направени с кредитни / дебитни карти на www.sensi.bg

Чл. 10.2. Продавачът може без съгласието на Клиента да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Продавача за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Продавача и / или на трети лица с които Продавача има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

Чл. 10.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата.

Чл. 10.4. За да упражни правата си, Клиентът се свързва с Продавача посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

Чл. 10.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

Чл. 10.6. Политиката на поверителност на Продавача се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент само на Интернет страницата. Продавачът не е отговорен за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

Чл. 10.7. Продавачът се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Продавача може да предостави данни, съдържащи лична информация на Клиента с оглед изпълнение на упоменатите цели (напр. извършване на доставка от куриер и др. подобни).

Чл. 10.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

Чл. 10.9. Продавачът гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

Чл. 10.10. Продавачът не е отговорен за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

Чл. 10.11. Политика за осигуряване на защита на трансакционните данни

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации: Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2) В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

КАТАЛОГ НА СТОКИТЕ

Чл. 11.1 Отделните видове стоки се подреждат във формата на оферти по различни показатели, съгласно изискванията на Потребителя и предлаганата класификация в сайта.

Чл. 11.2. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.

Чл. 11.3. Указаната цена на отделната стока е за един брой и е без включена в тази стойност цена на доставката.

Чл. 11.4. Допълнителни условия на поръчка и доставка на продуктите са указани в сайта.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКА

Чл. 12.1. Заявката за покупка и доставка на стока се извършва посредством попълване на представените на САЙТА формуляри за заявка за покупка и доставка на стоки.

Чл. 12.2.Клиентът се задължава да представи точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и мястото на доставка.

Чл. 12.3. В заявката автоматично се описват, видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на заявените стоки.

Чл. 12.4. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ДОБАВИ В КОШНИЦАТА и в последствие КУПИ, в офертата на желаната стока, с което Клиентът изрично потвърждава своята заявка и се съгласява с Общите условия, публикувани на сайта, маркирайки квадратчето с надпис “Приемам Общите условия на www.sensi.bg и “ Потвърждавам направената поръчка”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Клиента и Продавача, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Чл. 12.5. След получаване на заявката Продавачът се свърва посредством email съобщение с Клиента в срок до 24 часа, за потвърждение на поръчката или липса на даден артикул от заявката.

Чл. 12.6. В период на намаление на артикулите от онлайн магазина Продавачът се задължава да изпрати заявените артикули от дадена поръчка, само ако те са в наличност. Ако артикул или брой артикули са изчерпани като количество, Продавачът задължително се свързва посредством email съобщение с Клиента в срок до 24 часа, за да го уведоми за липсващите артикули от неговата поръчка.

Чл. 12.7. В период на намаление Клиентът няма право да отказва поръчка, ако в нея липсват артикули, за които предварително е бил уведомен, че не са налични, поради изчерпване на количествата. Продавачът изпраща поръчката само с налични артикули в момента на направената заявка.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл. 13. Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

Поръчаната стока се доставя на посочения от Клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]Поръчаната от Клиента стока се доставя до 3 (три) работни дни на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text“]Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 3-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 4-|-list-item list-item one-text item-text“]В случай, че Клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 5-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 6-|-list-item list-item one-text item-text“]Обслужващата куриерска фирма е „EKont“ ООД. Цената на доставка за цялата страна е 3 / три / лв. При поръчка над 200 / двеста / лв. доставката е безплатна за цялата страна.
[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kik6que“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Чл. 14.1. Клиент, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][ffb_list_1 unique_id=“1kik80lk“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 3-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако не е спазен срока, обявен за доставка
[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kikd7se“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Чл. 14.2. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Чл. 14.3. Извън изброените случаи, Клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Чл. 14.4. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Клиентътоткаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Чл. 14.5. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][ffb_list_1 unique_id=“1kikef7d“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text“]Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kikhaou“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Чл. 14.6. Рекламации се приемат, както следва:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][ffb_list_1 unique_id=“1kikikns“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text“]По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]По точка 3: съгласно чл.55 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kiknepu“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на Клиента в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа, по банков път или куриер, чийто разноски са за сметка на Клиента.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на Клиента.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kikpbpf“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][ffb_list_1 unique_id=“1kikqatq“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text“]стоката да не е използвана;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]опаковката й да е запазена;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text“]да е запазена касовата бележка или фактурата;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kil92ak“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Чл. 14.7. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 36 часа след заявката на Клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Чл. 14.8. В случай на желание от страна на Клиента, да замени закупен артикул от САЙТА за размер или друга стока, той се изпраща обратно по куриер на адрес : гр.София, бул.”Витоша” 66, бутик Wolford, за сметка на Клиента, само и единствено при условие, че стоката не е използвана, опаковката и касовата й бележка са запазени. Замяна на чоропогащници или чорапи е възможна само и единствено при условие, че опаковката на продукта не е отваряна или увреждана, както и самият продукт не е претърпял външни действия, които да са променили качеството и характеристиките му. Замененият размер на закупен артикул/и, съответно се изпраща обратно към Клиента на посочения адрес за доставка, за сметка на САЙТА.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][ffb_list_1 unique_id=“1kilatng“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text“]Чрез наложен платеж – заплащането на избрания продукт става в момента на извършване на доставка, като съответната сумата се предава на куриера.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]С карта – плащане на поръчката с кредитна / дебитна карта. Видовете приемани карти са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY;[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text“]Чрез системата e-pay.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kileiun“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ). Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.

Разкриване на информация

Чл. 16. Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиентаи да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][ffb_list_1 unique_id=“1kilgiqk“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text“]е получил изричното съгласие на Клиента при регистрация в САЙТА или в по-късен момент.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text“]информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text“]в други посочени в закона случаи.[/ffb_param][ffb_param route=“o gen lst list 2-|-list-item list-item one-icon icon“]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_list_1][ffb_paragraph_1 unique_id=“1kilro7n“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Злоупотреба с лични данни

Чл. 17.1. Клиентът, само и изключително, носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

Чл. 17.2. Продавачът не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиентът бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Продавача

Чл. 17.3. Клиентът се задължава да информира Продавача при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

Чл. 17.4. Продавача не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

Чл. 17.5. Контактите, осъществени от страна на www.sensi.bgчрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

Чл. 17.6. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Продавача и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

Чл. 17.6.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент, използвайки Профил или друг метод;

Чл. 17.6.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от Продавача към неговите Клиенти;

Чл. 17.6.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;

Чл. 17.6.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Продавача към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

Отговорност

Чл. 18.1. Продавача не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

Чл. 18.2. Продавача не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

Чл. 18.3. Ако Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Продавача, накърнява авторско право или друго право, той / тя може да се свърже с Продавача чрез наличните данни за контакт, така че Продавача да може да вземе информирано решение.

Чл. 18.4. Продавачът не гарантира на Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на Продавача.

Чл. 18.5. Продавачът не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

Чл. 18.6. Продавачът не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Продавача, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

Чл. 18.7. Продавачът не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

Чл. 18.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;

Чл. 18.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.

Чл. 18.7.3. продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен ваучер ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

Чл. 18.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не само, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата .

Непреодолима сила

Чл. 19.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

Чл. 19.2. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

Чл. 19.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

Чл. 19.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

Чл. 19.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието.

Съдебни спорове

Чл. 20.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от Продавача до неговите Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

Чл. 20.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Продавача, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

Чл. 20.3. Подавачът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

Чл. 20.4. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Клиент и Продавача или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Чл. 20.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

Чл. 20.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

Заключителни разпоредби

Чл. 21.1. Продавачът си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

Чл. 16.2. Продавачът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

Чл. 2.3. Продавачът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_1][/ffb_section-bootstrap_0]

sensi.bg използва "бисквитки", за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Повече информация

Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на твоя компютър или мобилно устройство, когато посещаваш даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява твоите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждаш всеки път, когато посещаваш сайта или преминаваш от една страница към друга. По какъв начин използваме бисквитките? Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели: Категория на употреба Описание Процеси Позволяват гладкото функциониране на сайта и неговите функции. Предпочитания Тези „бисквитки“ позволяват на уебсайтовете ни да запомнят информация, която променя начина, по който се държи или изглежда сайтът, като предпочитания от теб език или региона, в който се намираш. Сигурност Използваме „бисквитки“ за сигурност с цел удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни. Google Анализ Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Как да контролираш бисквитките? Можеш да контролираш и/или изтриваш бисквитки, когато пожелаеш - за повече информация виж aboutcookies.org Можеш да изтриеш всички бисквитки, които вече са запазени на твоя компютър, а също така можеш да настроиш повечето браузъри да ги блокират. Ако направиш това обаче, може да се наложи ръчно да настройваш някои параметри всеки път, когато посещаваш даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Затвори